1. خانه
 2. گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی ( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟
گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی ( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟

گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی ( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟

گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟

مرکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل، مرکزي است که به منظور ارائـه خـدمات بالینی و بهداشتی شامل : انجام کلیه دستورات پزشکی و پیراپزشکی و بهداشـتی در منـزل بـا حـداقل مراجعـه مستقیم بیمار به مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی تاسیس میگردد. مرکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل، مرکزي است که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بعد از اخذ پروانه قـانونی با مجوز رسمی از معاونت دانشگاه دائر میشود.

این خدمات اغلب از خدمات بستری در بیمارستان ارزان تر هستند. اما کیفیت این خدمات  همانند خدمات بیمارستانی یا خدماتی که در آسایشگاه ها و مراکز نگهداری بیمار ارائه می شود با کیفیت هستند. با این تفاوت که به دلیل حضور بیمار در محیط منزل و وجود پیوند احساسی موجود در خانواده روند بهبودی سرعت بیشتری دارد.

هدف اصلی استفاده از خدمات پرستار در منزل درمان بیماری ها و آسیب دیدگی در منزل است که مستلزم مراقبت از زخم، پانسمان، آموزش بیمار و خدمات توانبخشی به بیمار است.

دلایل استفاده از مراکز خدمات پرستار در منزل

با توجه به موج فزاینده افزایش تعداد سالمندان ادامه خدمت رسانی به این تعداد بیمار در بیمارستان امکانپذیر نیست. به طوري که در آمریکا 80 % سالمندان نیاز به مراقبت در محلهایی خارج از بیمارستان دارند. در مجموع می توان گفت افزایش بیش از 300 درصدي جمعیت سالمندان، افزایش هزینه هاي درمانی و عفونتهاي بیمارستانی، کاهش تختهاي بیمارستانی نسبت به تقاضا و کمبود نیروي تخصصی پرستاري ارائه خدمات سلامتی به بیماران در بیمارستان را دشوار کرده است.

اهداف مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل

ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان، کاهش هزینه های درمانی مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی، توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری، در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها می باشد. مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی هدایت سلامت (نبضی نو) با مدیریت سید هادی وکیلی از تاریخ 27/2/1400 راه اندازی شد. مراقبت خانواده محور روشی است که در همه مکانها و براي بیماران در تمام گروههاي سنی، با تشخیصهاي مختلف قابل اجرا است.

پرستار ـ مراقبین در منزل چه افرادی هستند؟

پرستار در منزل یا مراقب درمنزل به افرادی اطلاق می شود که دارای تحصیلات دانشگاهی پرستاری هستند. یا به صورت عملی به عنوان دستیار پرستار(بهیار) در بیمارستان کار کرده است. مراقبین افرادی هستند که آموزش مراقبت و نگهداری اصولی را فراگرفته اند. این افراد به جای اینکه در بیمارستان به ارائه خدمات بپردازند، به خانه بیمار می روند و در محیط منزل خدمات مراقبتی را انجام می دهند. سایر خدماتی که توسط مرکز سلامت اول ارائه می شود، همراهی بیمار در بیمارستان یا مراکز توانبخشی تا زمان ترخیص و انتقال به منزل است در ادامه مراقبت در منزل انجام می شود.

تیم درمانی در مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در سه گروه حضور دارند.

گروه پزشکی شامل : پزشک عمومی و متخصصین رشته هاي مختلف بالینی.

گروه پیراپزشکی شامل : پرستار ـ ماما ـ فیزیوتراپ و کلیه واجدین حرف پیراپزشکی که به نحوي در پیشگیري، تشخیص درمانی و توانبخشی دخالت دارند.

گروه پشتیبانی و تجهیزات پزشکی

هر یک از مراکز موظف است در مورد درخواست بیمار یا وابستگان او جهت انجام خدمات بهداشتی درمانی در منزل فهرستی را که حیطه عملیات مراقبتی مرکز و تعرفه بهاي خدمات را مشخص مینماید تنظیم و به اطلاع و رویت گیرنده خدمات برساند.

انتقال از بخش مراقبت ویژه به منزل براي دریافت مراقبت چالشهاي زیادي دارد. یکی از نقاطی که همیشه در مورد آن مشکل وجود دارد، موافقت بیمار، خانواده و کارکنان درمانی براي انتقال بیماران به منزل براي دریافت مراقبت است. این امر زمانی که تخصصهاي مختلف در درمان بیمار درگیر هستند، بحث برانگیزتر است.

در نهایت امید است که با شناسایی روند ارائه خدمات سلامتی در بافت فرهنگی-اجتماعی ایران، زمینهاي براي برنامه ریزيهاي مناسب جهت انجام مداخلات مؤثر و کارا و در نتیجه ارتقاي کیفیت ارائه خدمات سلامتی به بیماران مراقبت ویژه در منزل فراهم گردد. از سوي دیگر به نظر میرسد با مشخص نمودن فرایند ارائه خدمات سلامتی به بیماران مراقبت ویژه در منزل، میتوان حمایتهاي اجتماعی بهتري فراهم نمود

چه خدماتی که مراکز ارائه مراقبت بالینی در منزل انجام می دهند ؟

1 : ویزیت در منزل

2 : ارائه خدمات فیزیوتراپی، کار درمانی و توانبخشی در منزل با دستور پزشک.

3 : نگهداري بیماران ناتوان و نیازمند خدمات پرستاري در منزل با نظارت پزشک.

4 : تزریقات و پانسمان در منزل با دستور پزشک.

5 : انجام نمونه گیري خون وادار با دستور پزشک جهت انواع آزمایشات.

6 : انجام اقدامات تشخیصی اولیه مثل (رادیوگرافی پرتابل ـ گرفتن نوار قلب و …) با دستور پزشک.

7 : انجام اقدامات اولیه درمانی مثل (احیاء قلب، ریه ـ انواع سونداژ ـ شستشوي معده و اتل گیري) زیرنظر و دستور پزشک.

8 : تهیه داروي تجویز شده توسط پزشک و ارائه به بیمار.

9 : ویزیت اولیه بیمار در منزل

10 : ارائه خدمات آموزشی در خصوص (تشخیص بموقـع علائـم بیمـاري ـ چگـونگی مصـرف دارو ـ خـود مراقبتی در منزل ـ بهداشت جسمی، روانی ، اجتماعی ـ بهداشت ازدواج ـ مراقبتهـاي دوران بـارداري و پـس از زایمان ـ تنظیم خانواده (گذاشتن IDU در منزل مجاز نمی باشد) ـ نحوه مراقبت نوزاد شیرخوار ـ نحوه برخورد با بیماریهاي واگیر و غیرواگیر ـ بررسی وضعیت سـلامت افـراد خـانواده ـ و انـدازه گیـري فشـارخون و علائـم حیاتی ـ رعایت اصول نگهداري بیمار در منزل)

11 :ارائه کلیه خدمات پرستاري در منزل

12 : نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی و تشخیصی در صورت دارا بودن واحد آمبولانس

13 : انجام واکسیناسیون در منزل

14 : ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در منزل.

15 : ایجاد واحد آمبولانس در مرکز میبایست بر اساس مفاد آئین نامه مراکز آمبولانس خصوصی انجـام شود.

چه کسانی به خدمات مراقبت پرستار در منزل نیاز دارند؟

تمامی گرو های سنی مشمول استفاده از خدمات پرستاری در منزل هستند. این خدمات می تواند در یک دوره زمانی کوتاه تا زمان بهبودی بیمار و یا به صورت مداوم ارئه شود. از نظر بازه زمانی مراقبین و پرستاران به صورت پاره و قت و یا تمام وقت با توجه به شرایط بیمار می توانند فعالیت کنند.

اغلب کسانی درخواست پرستار در منزل را دارند که دچار بیماری های مزمن، محدودیت حرکتی هستند، ویا از نظر شناختی دچار اختلال اند و یا تنها زندگی می کنند و اعضای خانوده در امر مراقبت مشارکت ندارند.

چه خدماتی توسط پرستاران و مراقبین در منزل انجام می شود؟

پرستاران دارای مدارک تحصیلاتی دانشگاهی و تجربه کاری در زمینه مراقبت از بیمار هستند و علاوه بر انجام دستورات پزشکی مانند دارودرمانی و نظارت بر علایم حیاتی میتوانند برخی در برخی از فعالیت های شخصی سالمند به او کمک کنند. به چند مورد از شرح وظایف پرستار اشاره شده است.

انجام تزریقات وریدی، عضلانی

مراقبت از بیماران دیابتی

مراقبت از زخم بستر

سونداژ

گاواژو لاواژ

کولوستمی

تراشه گذاری

مانیتور کردن ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن

پانسمان زخم

مراقبت از زخم های دیابتی

وظایف مراقبین در منزل چیست؟

مراقبین به امور غیر پزشکی بیمار رسیدگی می کنند. اگر بیمار در انجام امور روزانه و کارهای شخصی نیاز به کمک داشته باشد و کاملا وابسته و یا نیمه وابسته باشد می تواند از خدمات مراقبتی در منزل استفاده کند. این فعالیت ها شامل موارد زیر است:

همراهی و مصاحبت با بیمار

کمک در غذا خوردن

تحرک بدنی(جابجا شدن و تحرک مانند بلند شدن از رخت خواب و نشستن روی ویلچر یا صندلی)

تغییر پوزیشن

بهداشت فردی(رفتن به دستشویی و استفاده از آن، تمیز کردن خود و بلند شدن و از دستشویی بیرون آمدن)

مراقبت  شخصی (شانه کردن موها، اصلاح کردن، آرایش کردن)

استحمام و دوش گرفتن

دادن به موقع داروها

برخی از بیماران می توانند فعالیت های شخصی خود را انجام دهند اما قادر به انجام امور خانه، امور اداری و یا استفاده از برخی وسایل نباشند. این فعالیت ها تحت عنوان فعالیت های ابزاری روزانه زندگی نام برده می شوند که مراقب می تواند در این زمینه به بیماران کمک کند. در اینجا لیستی از فعالیت های ابزاری زندگی روزانه مشخص شده است.

فعالیت روزانه فردی و فعالیت های ابزاری روزمره زندگی را برای کمک به بیمار انجام میدهند.

نظافت منزل، پختن و اماده کردن غذا، خرید کردن برای بیمار، انجام خواسته های بیمار

مدیریت امور مالی بیمار مانند پرداخت قبوض، کمک به صحبت با تلفن ویا سایر ابزار ارتباطی

چگونه یک مرکز ارائه خدمات مراقبت بالینی در منزل با کیفیت پیدا کنیم؟

 اعضای خانواده بیمار با آگاهی داشتن از شرایط بیمار و مشاوره با پزشک معالج بیمار، و نیز آگاهی داشتن از تفاوت مراکز خدماتی که می توانید در اختیار داشته باشید، شناخت از پیشینه ارائه خدمات مرکز درمانی، بکارگیری تجربیات گیرندگان خدمت،  به شما برای انتخاب بهتر کمک می کند.

از ویژگی های مراکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل با کیفیت، داشتن پشتیبانی 24 ساعته است. برقراری ارتباط تیم درمانی منسجم و پیگیری روند سیر درمان توسط مدیریت و سوپروایزران مسئول، همگامی و هارمونی فی مابین گروههای پزشکی و پیراپزشکی و پشتیبانی در ارائه یک مراقبت سالم با بکارگیری سیستم های دیجیتال و خدمات پرونده الکترونیک برای هریک از کادر درمانی با دسترسی تعریف شده و دقیق برای  ارتباط مرکز باید هویتی مشخص و تحت نظر دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. نیروهای مراکز باید تحصیلات مرتبط داشته باشند و سوابق کاری آن ها مشخص باشد. در مواردی که از تاریخ جراحی و یا اتمام مدت بستری در بیمارستان مطلع هستید ازمدتها قبل برای پیدا کردن مرکز معتبر اقدام کنید.

انتظار شما از یک پرستار مراقبت کننده در منزل چیست ؟

پرستاران و مراقبین در منزل پس از دستور پزشک کار خود را شروع می کنند. در اینجا به برخی مراقبت های پزشکی که میتوان از یک پرستار انتظار داشت اشاره شده است.

 • ارزیابی اولیه و دقیق بیمار و شناخت کافی از سابقه بیماری و مشکلات همراه بیمار را بداند.
 • روش های ارتباط با بیمار برای کاهش آلام جسمی – روحی و روانی بیمار را آگاهی کامل داشته باشد.
 • تسلط کامل به اجرای پرسیجر ها و خدمات بالینی بیمارمطابق نظر پزشک معالج
 • توانایی اجرای فرایند مراقبت بالینی و تنظیم برنامه مراقبتی را مسلط باشد.
 • شناخت کاملی از روند دارو درمانی تزریقی و خوراکی و احتمال تداخلات دارویی
 • به فرایند گزارش نویسی و اطلاع تلفنی با پزشکان معالج و مشاورین برای پیگیری روند سیر بیماری مسلط باشد.
 • باید تغذیه بیمار را تحت نظر داشته باشد و کنترل علایم حیاتی فشار خون و دمای بدن و ضربان قلب و تنفس را چک کند.
 • پرستار و مراقب باید در جریان درد و یا هر مشکل دیگر بیمار قرار بگیرند.
 • آشنایی کامل به تجهیزات پزشکی و نحوه کاربری از آنها را بداند.
 • پرستار مراقبت در منزل باید توانایی آموزش های لازم را درمورد خود مراقبتی به بیمار و خانواده وی ارائه دهد.
 • مرتبا با پزشک بیمار در ارتباط باشد و وضعیت بیمار را به او گزارش دهد.

هزینه خدمات ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل چه میزان است؟

هزینه ارائه خدمات بالینی در منزل ارزان تر از خدمات مراقبتی در بیمارستان و یا آسایشگاه های سالمندان است. گاهی این هزینه ها 20 تا 25 درصد ارزانتر از مراکز بیمارستانی است. با توجه به شخصی سازی ارائه خدمات بالینی در منزل هزینه خدمات پرستار در منزل به سطح بندی خدمات مراقبتی و وخامت بیماری و مدت زمان ارائه خدمات و نیاز های بیمار بستگی دارد. برای کسب اطلاعات دقیق از هزینه های مراقبت در منزل می توانید از  مشاورین حاضر در مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی ستارگان هدایت سلامت “نبضی نو”  که به صورت شبانه روزی آماده پاسخ گویی و پشتیبانی هستند کمک بگیرید.

کلام آخر

مرکز ارائه خدمات بالینی پزشکی و پرستاری و پیراپزشکی “نبضی نو ” با توجه با سابقه 30 ساله کار بالینی در بخش های مراقبت های ویژه با بکار گیری موتوخدمات شخصی برای پرستاران تحصیل کرده مراقبتهای ویژه و توانایی آموزش خود مراقبتی به خانواده و بیماران و کادر پرستاری و پیراپزشکی در راستای بهبودی و سلامتی بیماران سعی بر این دارد که خدمات خود را با دقت و سرعت عمل بالا و باکیفیت هر چه تمامتر به شما عزیزان ارائه نماید. خدمات پزشکی و پرستاری نبضی نو به شرح زیر میباشد :

 • ویزیت پزشکان متخصص حضوری و پیگیری آنلاین ادامه روند درمان
 • مشاوره فوق تخصصی حضوری و پیگیری آنلاین تا بهبودی و ترخیص بیمار
 • داشتن بیمارستانهای معین و طرف قرارداد برای خدمات تخصصی و فوق تخصصی
 • توانایی ارجاع بیماران به مراکز تک تخصصی و نوبت گیری
 • برگزاری دوره های آموزش مداوم و ثبت سامانه دانشگاهی
 • ارائه خدمات مراقبت های بالینی و
 • پرستاری از بیماران ICU ، ICU-OH ، RCU
 • پرستاری از بیماران CCU ، NICU
 • پرستاری از بیماران CVA
 • پرستاری از بیماران CP
 • پرستاری از بیماران MS و ALS
 • پرستاری از بیماران جراحی شده
 • پرستاری از بیماران در بستر و …..
 • پرستاری از بیماران سرطانی
 • پرستاری از بیماران قلبی و آنژیو گرافی و جراحی قلب
 • پرستاری از بیماران پارکینسون ،آلزایمر و صعب العلاج
 • پرستاری از بیماران سوختگی و زخم های دیابتی
 • پرستاری از سالمند و کودک
 • پرستاری و مراقبت از بیماران کرونا تحت نظر متخصص عفونی

لازم  به ذکر است مرکز پزشکی- پرستاری ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی ستارگان هدایت سلامت  “نبضی نو” قادر است تمامی تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران را همراه با آموزش نحوه استفاده و نصب بصورت اجاره و فروش از شرکتهای تولیدی در اختیار خانواده ها و بیماران شان قرار دهد .

ما در نبضی نو برگزاری دوره های آموزشی پرستاری هوم کر، احیای قلبی ریوی بزرگسالان، شیرخواران و نوزادان، مادران باردار، غرق شدگی، احیای قلبی ریوی برای افراد غیرحرفه ایی، برگزاری دوره های پانسمان و ترمیم زخم ، دوره ها مراقبت بیماران ICU  در منزل را تحت نظر دانشگاه تهران و شهید بهشتی اجرا می کنیم.

مرکز ستارگان هدایت سلامت ” نبضی نو” با تلاشی مجدانه به صورت شبانه روزی پاسخگوی شما هستیم. پزشکان و پرستاران و مراقبین ما به صورت دائم، ماهیانه و یا حتی در ساعاتی از شبانه روز آماده ی ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل هستند. شعار نبضی نو ” همه سزاوار زندگی سالم هستند”  تیم ما پیوسته در کنار شما هستند تا اطمینان حاصل کنند که شما خدمات باکیفیت را در کوتاهترین زمان ممکن در منزل خود دریافت می کنید.

 • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید