نبضی نو | آکادمی آموزشی ، تیم مراقبتی و درمانی 09124346416
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. احیای قلبی ریوی
چی شد که شما به آموزش احیای قلبی ریوی رو آوردید؟

  آنچه که سبب شد تا درباره احیای قلبی ریوی، دست بکار شوم کتاب و سایت آموزشی و کانال‌های آموزشی، سمینارهای مختلف در سطح تهران و ایران راه اندازی نمایم، نخست وظیفه‌ای است که به عنوان یک کارشن...

دسته بندی ها: 
چرا همه باید اقدامات احیای قلبی ریوی پایه را بلد باشند؟

  دانش احیای قلبی، ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation ) عبارت است از مهارتی که می‌توان با آن زندگی را به قربانیان دوباره هدیه کرد. در شرایط اضطراری حملات قلبی عدم اقدام به احیا مصدوم منجر به مرگ و میرهای ...

دسته بندی ها: