1. خانه
  2. احیای قلبی ریوی
چی شد که شما به آموزش احیای قلبی ریوی رو آوردید؟

  آنچه که سبب شد تا درباره احیای قلبی ریوی، دست بکار شوم کتاب و سایت آموزشی و کانال‌های آموزشی، سمینارهای مختلف در سطح تهران و ایران راه اندازی نمایم، نخست وظیفه‌ای است که به عنوان یک کارشن...

دسته بندی ها: 
چرا همه باید اقدامات احیای قلبی ریوی پایه را بلد باشند؟

  دانش احیای قلبی، ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation ) عبارت است از مهارتی که می‌توان با آن زندگی را به قربانیان دوباره هدیه کرد. در شرایط اضطراری حملات قلبی عدم اقدام به احیا مصدوم منجر به مرگ و میرهای ...

دسته بندی ها: