1. خانه
  2. چرا مراکز مراقبت در منزل
چرا مراکز مراقبت در منزل

چرا مراکز مراقبت در منزل

 

لزوم پدیدار شدن مراکز ارائه خدمات در منزل از دیدگاه مدیر موسسه نبضی نو

در سالهاي اخیر تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و نحوه عملکرد سیستمهاي درمانی به وجودآمده است. مهمترین تغییر جمعیتی، افزایش امید به زندگی و تعداد افراد سالمند با سن بیشتر از 65 سال است. بیشتر سالمندان به طور همزمان به یک و یا دو بیماري مزمن مبتلا هستند. ماهیت بیماريهاي مزمن نیز به نحوي است که در این بیماريها بهبودي در آینده نزدیک متصور نیست، بنابراین این افراد به صورت طولانیمدت نیاز به دریافت مداخلات درمانی دارند . همچنین بیماران سالمندي که محدودیتهاي حرکتی دارند، نیاز به 9 ساعت مراقبت مستقیم در روز دارند . با توجه به موج فزاینده افزایش تعداد سالمندان ادامه خدمترسانی به این تعداد بیمار در بیمارستان امکانپذیر نیست. به طوري که در آمریکا 80 % سالمندان نیاز به مراقبت در محلهایی خارج از بیمارستان دارند.

یکی دیگر از مشکلات سیستم هاي بهداشتی، افزایش هزینه هاي درمانی است. در سالهاري اخیر هزینه هاي درمانی به شدت افزایش یافته است، به نحوي که فشارهاي اقتصادي یکی از عوامل مهم جهت تلاش براي یافتن مکانهایی با هزینه کمتر نسبت به بیمارستان میباشد. در مجموع می توان گفت افزایش بیش از 300 درصدي جمعیت سالمندان، افزایش هزینههاي درمانی و عفونتهاي بیمارستانی، کاهش تختهاي بیمارستانی نسبت به تقاضا و کمبود نیروي تخصصی پرستاري ارائه خدمات سلامتی به بیماران در بیمارستان را دشوار کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه ساختارهاي جامعه به طور مداوم در حال تغییر هستند، در این شرایط نظامهاي درمانی نیز باید بتوانند خود را با تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي وفق دهند. به همین دلیل جامعه به سمت و سوي پیدا کردن روشهاي جایگزین ارائه خدمات به بیماران رفته است. مراقبت سلامتی در منزل یکی از راهکارهاي پیشنهادي براي مقابله با این تغییرات جدید بود. به صورتی که می توان گفت مراقبت سلامتی در منزل به علت تغییرات جمعیتی (افزایش تعداد سالمندان) و مشکلات اقتصادي در سیستم بهداشتی -درمانی، ظهور یافت.

نگهداري بیمار در منزل مزایاي فراوانی از جمله راحتی بیمار و خانواده، کاهش هزینه هاي درمانی و کاهش عفونتهاي بیمارستانی. از دیگر عوامل مؤثر در توسعه مراقبت درمنزل میتوان به نزدیکی به خانواده و دوري از عفونتهاي بیمارستانی اشاره نمود. موارد پیشگفت باعث شده اند تا خدمات مراقبتی در منزل روزبه روز مورد استقبال بیشتري قرار گیرد.

علیرغم پیشرفتهاي زیادي که در صنعت مراقبت در منزل رخ داده است، هنوز هم دسترسی به این خدمات دشوار ذکر شده است . دسترسی به این خدمات براي کسانی که در منزل تهویه مکانیکی دریافت میکنند، دشوارتر از بقیه بیماران . به همین دلیل بیماران مراقبت ویژه یکی از گروههایی هستند که همواره در مورد انتقال آنها به منزل چالش وجود دارد. بخشهاي مراقبت ویژه اهمیت خاصی در بهبود مراقبت تسکینی و مراقبتهاي پایان عمر دارند. پیچیدهترین بیماران در بخشهاي مراقبت ویژه بستري میشوند و بیشترین میزان مرگ و میر در این بخشها رخ میدهد .  عفونتهاي بیمارستانی و مرگ و میر در بخشهاي مراقبت ویژه از سایر بخشهاي بیمارستانی شایعتر است. به طوري که علیرغم افزایش قابل توجه در کمیت و کیفیت تجهیزات و درمانهاي پزشکی، که زندگی افراد با بیماريهاي محدود کننده را افزایش داده است، همچنان مرگ و میر در بخشهاي ویژه حدود 20 درصد است . عواملی مثل بیماريهاي زمینهاي، مکانیسم دفاعی مختل، استفاده از داروهاي تضعیف کننده سیستم ایمنی، آنتی بیوتیک درمانی و کلونی شدن به وسیله میکروارگانیسمهاي مقاوم به درمان این بخش را مستعد گسترش عفونتهاي بیمارستانی میکند، به طوري که شیوع عفونت بیمارستانی در این بخشها 5 تا 10 برابر سایر بخشهاي درمانی است.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید