1. خانه
  2. چالش های خانواده ها در انتقال بیماران مراقبتهای ویژه به منزل چیست؟
چالش های خانواده ها در انتقال بیماران مراقبتهای ویژه به منزل چیست؟

چالش های خانواده ها در انتقال بیماران مراقبتهای ویژه به منزل چیست؟

 

هزینه درمان بیماران بستري در بخشهاي مراقبت ویژه بسیار زیاد است و عملکرد مناسب بیمارستان کمبود تخت , نیازمند فرایند دقیق و سریع پذیرش و ترخیص بیماران از بخش مراقبت ویژه است مراقبت ویژه همواره یکی از مشکلات سیستمهاي درمانی است، به نحوي که مانع از پذیرش بیمارانی که نیاز به تخت مراقبت ویژه دارند، یکی از دلایل کمبود تخت مراقبت ویژه، عدم ترخیص بیمارانی است که دیگر نیازي به بستري در بخش مراقبت ویژه ندارند. عدم ترخیص از بخش مراقبت ویژه میتواند باعث افزایش ضریب اشغال تخت، افزایش مدت اقامت و هزینه هاي درمانی گردد. نیازهاي جامعه باعث طی شدن روند مشابهی در بخشهاي مراقبت ویژه گردید. تغییرات فراوانی که در نحوه پرداخت هزینه ها به وجود آمد و بر روي کاهش هزینه ها تمرکز داشت، به عنوان یک عامل تسریع کننده در فرایند انتقال بیمار وابسته به تهویه مکانیکی از بخشهاي مراقبت ویژه به منزل مطرح گردید .

پیچیدگی بیماران مراقبت ویژه منجر به پیچیده شدن امر مراقبت و همچنین تجهیزات مورد نیاز این بیماران در منزل شده بود. بیماران مراقبت ویژه معمولاً شرایط پیچیده اي دارند و نیازمند دریافت مراقبتهاي پیچیده و تخصصی هستند. مراقبتهاي تخصصی و تجهیزات پیشرفته مانند تهویه مکانیکی، بخشی از ارائه خدمات درمانی به بیماران مراقبت ویژه است. انتقال بیماران وابسته به تهویه مکانیکی به منزل پیش نیازهایی داشت، که جامعه باید به آنها پاسخ میداد.

ظهور نسل جدید دستگاههاي تهویه مکانیکی به عنوان یک ابزار تسهیلی، فرایند انتقال بیمار وابسته به تهویه مکانیکی به منزل را تسریع نمود. وضعیت موجود نشان میدهد که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد الگوهاي بیماران بعد از ترخیص مستقیم از بخش ویژه به منزل وجود ندارد بیشتر خانوادهها با یک شرایط کاملاً جدید روبرو میشوند که نقش خانواده را تغییر میدهد. پس از ترخیص بیمار از بخش مراقبت ویژه اعضاي خانواده نه تنها حالت دوگانگی دارند، بلکه ترس، اضطراب و افسردگی ، عدم اطمینان و قطعیت در مورد آینده را نیز تجربه میکنند. این خطر نیز وجود دارد که اعضاي خانواده هنگام ترخیص بیمار به خوبی با شرایط جدید تطبیق نیافته باشند و این امر منجر به تحمیل بار سنگینی بر خانواده ها گردد. اغلب اعضاي خانواده خستگی را تجربه میکنند، زیرا خانواده خود را در طی دوران بستري نادیده میگیرند . و از دیگران درخواست کمک نمی کنند.

همچنین بیماران وابسته به تهویه مکانیکی شرایط خاصی دارند که باید مدنظر قرار گیرد. معمولا انتقال این بیماران به منزل در شرایطی اتفاق میافتد که بیمار در حال دریافت داروهاي مختلف، ضعف آگاهی نسبت به زمان و مکان، محرومیت از خواب و سو تغذیه هستند.

در صورت حضور تیم های درمانی که مسلط و جوانب مختلف مراقبت ها اعم از مراقبتهای بالین، روند توانبخشی صحیح، حضور اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی، روند های آزمایشگاهی و درایت و مدیریت برجسته کارشناسان پرستاری که نقش هدایت تیم درمانی را به عهده دارند دغدغه های خانواده را کاهش می دهد. ما در موسسه ستارگان هدایت سلامت با توجه به شناخت نفرات خبره در بخش های icu در دراز مدت توانسته ایم استرس خانواده ها را به کمترین حد برسانیم.

همچنین استرس و ترس از مرگ علاوه بر موارد فوق میتواند سبب سردر گمی خانواده شود. نبضی نو با توجه به ساختار مدیریتی و چیدمان سوپروایزران که سابقه چندین ساله در بخش های ویژه دارند تحت نظارت پزشکان فوق تخصص مراقبتهای ویژه این اطمینان را برای خانواده و همراهان ایجاد می کنند که بهترین خدمات را با امکانات فراهم شده بر بالین بیمار بتوانند بیمار را از نظر سیستمهاي مختلف درمانی حمیت کنند.

بسیاري از بیماران مزمن نیازمند بستري در بخشهاي مراقبت ویژه میباشند. با توجه به افزایش تعداد سالمندان در سالهاي آتی، به احتمال زیاد کشور با افزایش نیاز به تختهاي مراقبت ویژه مواجهه خواهد داشت. بر اساس آمارهاي موجود در کشور ما هماکنون حدود 3000 تخت مراقبت ویژه وجود دارد. برآورد میشود که براي پاسخگویی مناسب و درمان بیماران کنونی کشور نیاز به 20000 تخت مراقبت ویژه دیگر دارد.

به هر حال میتوان گفت که علیرغم تمام پیچیدگیهاي ارائه خدمات درمانی به بیماران مراقبت ویژه در منزل، جامعه به سمت و سویی حرکت کرده است، که این بیماران در منزل تحت مراقبت قرار گیرند. به نحوي که در سالهاي اخیر شمار بیماران بحرانی که در منزل مراقبت میشوند، با سرعت چشمگیري افزایش یافته است. به طوري که در سال 2008 حدود 8 میلیون نفر براي ادامه حیات به نوعی وسیله بیمارستانی در منزل نیاز داشتند. پیش بینی میشود که در سال 2020 تعداد این افراد به 15 میلیون نفر برسد.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید